A typical Oriya Thali
Palau
Habisa Daalma
Tamata Khajuri Khatta
Bhendi bhaja
Chuin Alu bhaja
Dahi
Pampada bhaja

Gajar Bhaja

1 comment: